โครการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงชื่อผลักดน "ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย" ในหน้าเว็บไซต์ iLaw  โดยระบุหลักการและเหตุผลโดยสังเขปดังนี้

"ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเป็นพิเศษอยู่ 3 ฉบับ คือ

1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

จากการศึกษาตัวบทกฎหมาย สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ การพบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน การรวบรวมความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ การจัดงานเสวนา "อำนาจประชาชนพิชิตอำนาจรัฐ" และ "นิติรัฐแบบไทยๆ เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม" พบข้อสรุปที่ตรงกัน ดังนี้
1. กฎหมายทั้งสามฉบับมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
2. กฎหมายทั้งสามฉบับตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ไม่ยอมรับเรื่องความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. กฎหมายทั้งสามฉบับมีปัญหาทั้งในแง่ที่มา เนื้อหา ถ้อยคำในกฎหมาย องค์กรที่ใช้อำนาจ องค์กรที่ได้รับอำนาจ และอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มขึ้น
4. กฎหมายทั้งสามฉบับมีส่วนช่วยรักษาฐานอำนาจขององค์กรทางทหารให้ยังมีบทบาทในทางการเมือง
5. กฎหมายทั้งสามฉบับเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจหยิบมาใช้เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองปราบปรามฝ่ายตรงข้าม
6. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางร้ายแรง อยุติธรรม โดยเฉพาะในสงครามยาเสพย์ติด และในสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สี่อำเภอในจังหวัดสงขลา และในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองมีส่วนทำให้สถานการณ์ของปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น
8. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับ ไม่เคยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เลย
โครการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw) จึงเสนอให้ดำเนินการยกเลิกกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าว ด้วยวิธีการออกพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งมายกเลิก ชื่อว่า "พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........" โดยอาศัยช่องทางการเสนอกฎหมายโดยประชาชนเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อ
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งใน 10,000 รายชื่อ เพื่อดำเนินการผลักดันพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........ ร่วมกัน ต่อไป"
ผู้ที่สนใจร่วมใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป โปรดเข้าไปที่ http://ilaw.or.th/StopSSA

 

Comment

Comment:

Tweet